Privacyverklaring - persoonsgegevens en privacy sollicitanten

Samenvatting

Siloah respecteert je privacy en behandelt je persoonsgegevens transparant en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens op te geven via deze website ga je akkoord dat je gegevens worden gebruik overeenkomstig deze verklaring.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies of andere technologieën om uw surfgedrag vast te leggen of te onderzoeken.

Gebruik van persoonsgegevens

Siloah gebruik alleen gegevens die je invult via het contactformulier of aanlevert via de bijlagen (motivatie en cv) en via de mailadressen. Je gegevens worden nooit zonder je toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter dit eist.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je het idee heeft dat je gegevens desondanks toch niet voldoende beschermd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@sirjon.nl.

Inzage en bewaartermijn

Alleen de leidinggevende, en namens leidinggevende gemachtigde medewerkers, hebben inzage in je sollicitatiegegevens. Deze gegevens worden 6 weken bewaard na beëindigen van de sollicitatietermijn, tenzij je uitdrukkelijk toestemming geeft om uw gegevens 1 jaar te bewaren in onze sollicitatiedatabase.

Kunt u een verzoek doen tot wijzigen of vernietigen van uw sollicitatiegegevens?

Ja, hiervoor kun je onze functionaris gegevensbescherming benaderen via privacy@sirjon.nl. Je verzoek wordt binnen een maand na binnenkomst uitgevoerd en je krijgt hiervan bevestiging. Gezien de hierboven genoemde bewaartermijn heeft een dergelijk verzoek alleen zin wanneer je eerder toestemming gegeven heeft om uw gegevens 1 jaar te bewaren.

Hoe handelen wij bij datalekken?

Een datalek is een incident waarbij persoonsgegevens buiten ons bereik zijn geraakt. Dit incident wordt altijd gemeld bij de functionaris gegevensbescherming. Deze bepaalt op basis van een weging of de melding doorgestuurd wordt naar de Autoriteit Persoonsgegevens en naar u als betrokkene. Daarnaast wordt het lek 'gerepareerd'. 

Meer vragen

Heb je vragen over ons privacybeleid of wil je dit graag ontvangen? Neem dan contact met ons op via privacy@sirjon.nl of 088-2754500.